LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tài liệu điện tử

BẢNG THỐNG KÊ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRUY THU (Tài liệu kết hợp với đoàn viên các liên chi sưu tập tính đến hết tháng 03/2014)


BẢNG THỐNG KÊ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRUY THU
(Tài liệu kết hợp với đoàn viên các liên chi sưu tập tính đến hết tháng 03/2014)

 
        I. Tổng kết kết quả truy thu tài liệu của các liên chi tính đến hết tháng 03 năm 2014.
 
STT Tên chi đoàn Tổng thu về
(Dung lượng)
Biên mục
(Dung lương)
Ghi chú
1 K1-4 30.6 MB    
2 K3 1.49 GB 1.49 GB Đ/C Linh BM
3 K2 2.48 GB    
4 B3 44.4 MB    
 
        II. Kiến nghị:   
  
        Sau khi giám đốc Trung tâm T1 họp với các lãnh đạo Đoàn trường, bí thư các liên chi ngày 18/02/2014 đã đưa đến thống nhất thành lập 10 nhóm ứng với các liên chi trong trường truy thu tài liệu nhưng chỉ có Liên chi K1-4 và Liên chi K3, Liên chiK2, Liên chi B3 thực hiện truy thu. Trong đó có Liên chi K2 có số lượng nhiều nhất. Đề nghị các liên chi còn lại tích cực tham gia truy thu tài liệu theo như các nhóm đã thống nhất.
Các tin khác

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
    Đến thư viện hàng ngày
    1 tuần /2 lần