LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

Tin Trung tâm T1

Tổng hợp bài viết các đơn vị đăng trên Trang thông tin Khoa học Giáo dục năm 2014
 

 TRƯỜNG T36                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM T1                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                      Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2014
 
                                                         BÁO CÁO
       Tổng hợp bài viết các đơn vị đăng trên Trang thông tin KHGD năm 2014

Kính gửi: Thường trực Hội đồng thi đua Trường T36
Ban biên tập xin báo cáo tổng hợp các bài viết đăng thông tin KHGD 2014 của các đơn vị, cụ thể như sau:
 

 STT ĐƠN VỊ TỔNG BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG SỐ 4 CÒN LẠI
1 B1 5 2 3
2 B2 3 1 2
3 B3 0 0 0
4 B4 4 1 3
5 B5 3 1 2
6 K1 1 1 0
7 K2 12 3 9
8 K3 1 0 1
9 K4 0 0 0
10 K5 3 2 1
11 K6 2 0 2
12 P1 3 1 2
13 P2 5 3 2
14 P3 1 1 0
15 P4 0 0 0
16 P5 0 0 0
17 P6 0 0 0
18 P7 3 1 2
19 P8 0 0 0
20 Đoàn Thanh Niên 5 3 2
21 Phụ Nữ 0 0 0
22 Công Đoàn 1 0 1
23 T1 6 4 2
24 T2 0 0 0
25 T3 0 0 0
26 T4 0 0 0
                                                                             
                                                                          TM. BAN BIÊN TẬP                                                               
 
 
                                                                           Đàm Văn Cường

Các tin khác

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
    Đến thư viện hàng ngày
    1 tuần /2 lần