LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...

Chưa có tài khoản? (Đăng ký)       Quên mật khẩu?

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân
Tác giả: Thượng tướng, GSTS. Tô Lâm.
     Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống tư tưởng chính trị củaChủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng vai trò của đội ngũ cán bộ, luôn đặt công tác cán bộ lên vị trí hàng đầu trong các công tác của Đảng và Nhà nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn bởi trong đó đã kết tinh tinh hoa của triết học chính trị phương Đông và phương Tây, của triết học chính trị Mác – Lênin, đặc biệt là sự đúc kết từ chính quá trình Người phát hiện, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cách mạng Việt Nam.
     Cuốn sách “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân” gồm 348 trang của Thượng tướng Tô Lâm – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đi sâu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở  hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân. Cuốn sách được hệ thống hóa, cấu trúc gồm 4 chương:
Chương I: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh  về cán bộ và công tác cán bộ.
Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ
Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân
Chương IV: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân hiện nay.
     Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân” giúp cho bạn đọc, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân nhận thức đúng đắn, toàn diện, có hệ thống nội dung và giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân trên cơ sở vận dụng sáng tạo, khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn hiện nay.
     Trung tâm Lưu trữ và thư viện trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Các tin khác

Bình chọn

Bạn có thường xuyên đến Thư viện hay không ?
    Đến thư viện hàng ngày
    1 tuần /2 lần